Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden voor Project Health
Heb je vragen?

Algemene Voorwaarden Project Leefstijl

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Team Victrix heeft aangemeld voor het volgen van project leefstijl.

 • Een opzegging dient schriftelijk bij Team Victrix te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (e mail)bevestiging van Team Victrix. De kosten van het Project Leefstijl worden niet in mindering gebracht.

 • Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde bedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten wordt berekend.

 • Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Team Victrix worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

 • Wanneer bij beëindiging van het programma nog verschuldigde bedragen open staan kan het pas worden beëindigd na betaling van alle openstaande bedragen.

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Team Victrix. De huisregels staan op de website van www.teamvictrix.nl. Team Victrix behoudt zich het recht de toegang tot Team Victrix te weigeren indien een deelnemer zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Team Victrix zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.

 • Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk stop te zetten wegens vakantie en/of kleine blessures. In het geval van langdurige afwezigheid en/of blessures is (tijdelijk) stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

 • Team Victrix behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Team Victrix gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

 • Team Victrix houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

 • Op Team Victrix rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van de trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur. Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico. Team Victrix is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.

 • Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan..

 • Van de trainingen of evenementen kunnen beeldmateriaal worden gemaakt en gedeeld via sociale media. Mocht de cursist dit niet willen, dient hij dit bij de directie te melden.

 • De resultaten van Project Leefstijl zullen 10 jaar in ons beveiligde omgeving bewaard worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hierna worden de resultaten vernietigd.

 • De deelnemer verklaart zich door inschrijving bij Team Victrix akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.

Vrijblijvend ervaren?
Come and
JOIN US