Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden.
Heb je vragen?

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Team Victrix heeft aangemeld voor het volgen van training

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

 1. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website/app van Team Victrix of bij Team Victrix zelf.
 2. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving of via de website.
 3. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Team Victrix.
 4. Een intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
 5. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan activiteit, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 6. De directie van Team Victrix is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd.
 7. Abonnementen worden altijd 1 maand vooruit geïncasseerd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart. Er is een vaste looptijd van 12 maanden die automatisch na die looptijd word verlengd met weer 12 maanden. De klant krijg 60, 45 en 15 dagen voor einde contract een mail dat als hij/zij geen bericht geeft het contract automatisch wordt verlengd.
 2. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het geval van langdurige afwezigheid en/of blessures is tijdelijk pauzeren van abonnementen in overleg bespreekbaar.
 3. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
 4. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.
 5. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 6. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de volgende maand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind.
 7. Een opzegging dient schriftelijk bij Team Victrix te gebeuren. Dit mag ook door middel van een email. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Team Victrix.
 8. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de vijfentwintigste van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor de volgende maand.
 9. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten wordt berekend.
 10. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Team Victrix worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
 11. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
 12. Team Victrix behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
 13. Team Victrix behoudt zich het recht de toegang tot Team Victrix te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Team Victrix zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.
 14. Team Victrix heeft het gehele jaar recht op het aanpassen van abonnement vorm zonder prijsverhoging toe te passen.
 15. Opzegging dient minimaal 15 dagen voor einde contract gedaan te worden anders wordt het contract automatisch verlengt met nog 12 maanden.
 16. Leden met een jaar abonnement krijgen automatisch 60, 45 en 15 dagen voor einde looptijd een mail dat het huidige contract wordt verlengt met een jaar.

Artikel 4: training/ziekte/blessure

 1. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Team Victrix het lidmaatschap tijdelijk worden gepauzeerd. Stopzetten en pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
 2. Team Victrix is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.
 3. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

 1. Team Victrix behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Team Victrix gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.
 2. Team Victrix houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

 1. Op Team Victrix rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur. Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Team Victrix is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
 3. Team Victrix is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
 4. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 5. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 6. Team Victrix is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te
  wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.
 7. Team Victrix is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Team Victrix. De huisregels staan op de website van www.teamvictrix.nl.

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Team Victrix geldt het Nederlands Recht.
 2. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Team Victrix akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.

Artikel 8: Regels m.b.t. het maken/publiceren van foto’s en ander beeldmateriaal

 1. Bepalingen voor het maken van afbeeldingen staan in het Wetboek van strafrecht, artikel 139f en 441b.
 2. Bij het publiceren van afbeeldingen hebben we te maken met de Auteurswet, artikel 19, 20 en 21. Deze artikelen regelen het ‘portretrecht’ en het ‘auteursrecht’.
 3. Bij het gebruik van afbeeldingen op internet moet rekening gehouden worden met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8A:

 1. Het is toegestaan om op een voor het publiek toegankelijke plaats met een niet-aangebrachte camera afbeeldingen te maken. Het gebruik van aangebrachte (beveiligings)camera’s is alleen toegestaan als de aanwezigheid hiervan duidelijk is aangegeven. (Art. 441b Wetboek van Straf- recht. Zie bijlage 1.)
 2. Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te
  verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend.
  De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

  1. publicatie vormt een inbreuk op de privacy,
  2. publicatie levert commercieel gezien schade op,
  3. de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,
  4. publicatie is schadelijk voor het imago,
  5. het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.